Regulamin

Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU AUTOSTORE.PL

 

1. Definicje

Wykorzystane w niniejszym Regulaminie definicje należy interpretować w następujący sposób:

 1. AUTOSTORE - Autostore sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000964077, NIP: 527-299-68-49
 2. Regulamin – niniejszy dokument będący wzorcem umownym określającym warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez AUTOSTORE;
 3. Serwis - https://www.autostore.pl;
 4. Partner lub Partnerzy – odrębne podmioty partnerskie współpracujące z AUTOSTORE, których informacje handlowe są przekazywane Użytkownikom w ramach Serwisu lub którzy otrzymują informacje przekazane AUTOSTORE przez Użytkowników, w szczególności podmioty sprzedające lub wynajmujące samochody oraz instytucje finansowe oferujące finansowanie samochodów,
 5. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania Danych Osobowych przez AUTOSTORE, do którego link znajduje się w stopce na każdej stronie Serwisu;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu;

 

2. Wymagania techniczne

2.1.  Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, z włączoną obsługą JavaScript w przeglądarce internetowej Google Chrome, Opera, Firefox, Safari w najnowszej stabilnej wersji.

2.2.  Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone są przez AUTOSTORE drogą elektroniczną przez adres e-mail: bok@autostore.pl

 

3. Korzystanie z Serwisu

3.1.  Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3.2.  AUTOSTORE świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi udostępniania funkcjonalności Serwisu Użytkownikom, zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.

3.3.  Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez AUTOSTORE na rzecz Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.).

3.4.  Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

3.5.  Zawarcie jakichkolwiek umów pomiędzy Użytkownikiem a AUTOSTORE wymaga przesłania indywidualnej oferty oraz zawarcia odrębnej umowy.

3.6.  AUTOSTORE zamieszcza w Serwisie informacje obejmujące w szczególności informacje handlowe Partnerów dotyczące najmu, sprzedaży lub finansowania samochodów osobowych i dostawczych wraz z informacjami o usługach powiązanych.

3.7.  Usługi AUTOSTORE na rzecz Użytkowników ograniczają się wyłącznie do udostępnienia za pomocą Serwisu dedykowanych narzędzi oraz informacji niemających charakteru oferty handlowej, ułatwiających Użytkownikom kontakt oraz nawiązanie relacji biznesowej z Partnerami.

3.8.  Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie w szczególności z następujących usług:

 1. przeglądanie informacji handlowych Partnerów zamieszczonych w Serwisie,
 2. przekazywanie Użytkownikom danych kontaktowych Partnerów celem uzyskania oferty handlowej od Partnerów,
 3. kontakt z AUTOSTORE na wyraźne zlecenie Użytkownika celem uzyskania oferty handlowej od Partnerów,
 4. przekazywanie Użytkownikom na ich wyraźne zlecenie zbiorczych lub indywidualnych informacji handlowych Partnerów,
 5. przekazywanie na wyraźne zlecenie Użytkownika jego danych osobowych Partnerom, celem uzyskania przez Użytkowników informacji handlowych Partnerów,

3.9.  W celu realizacji usług AUTOSTORE może zawierać odpowiednie umowy z podmiotami trzecimi.

3.10. Świadczenie usług odpłatnych za pośrednictwem Serwisu może odbywać się na podstawie indywidualnej oferty przesyłanej Użytkownikowi oraz odrębnie zawieranej umowy.

 

4. Prawa i obowiązki Użytkowników

4.1. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do:

 1. posługiwania się wyłącznie takimi danymi, do których posiada pełne prawa,
 2. niezwłocznego informowania AUTOSTORE w przypadku gdy jakiekolwiek dane zamieszczone w Serwisie stały się nieaktualne,
 3. zachowania w poufności informacji handlowych uzyskanych od Partnerów,
 4. poszanowania praw osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników oraz Partnerów,
 5. sprawdzenia czy spełnia wymagania techniczne aby korzystać z Serwisu,
 6. korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający jego funkcjonowanie,
 7. przestrzegania innych postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa.

 

5. Prawa i obowiązki AUTOSTORE

5.1.  AUTOSTORE dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe działanie funkcjonalności Serwisu.

5.2.  AUTOSTORE nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości lub w części.

5.3.  AUTOSTORE zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu, w tym z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub naprawą błędów lub awarii. AUTOSTORE dokłada starań aby każda niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkowników.

5.4.  Powyższe nie wyłącza uprawnienia AUTOSTORE do wyłączenia lub usunięcia niektórych funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, w tym do zaprzestania działalności Serwisu bez podawania przyczyny.

5.5.  AUTOSTORE jest uprawniony do informowania Użytkowników drogą elektroniczną o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub ważnych powiadomieniach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu.

 

6. Ograniczenia

6.1.  Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności materiałów obrażających, znieważających lub zniesławiających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa.

6.2.  Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie jakichkolwiek przekazów reklamowych.

6.3.  Zabronione jest generowanie nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, za pomocą której udostępniany jest Serwis.

 

7. Odpowiedzialność

7.1.  AUTOSTORE dokłada starań aby informacje pochodzące od Partnerów zamieszczane w Serwisie były rzetelne, prawdziwe, aktualne i kompletne.

7.2.  AUTOSTORE nie może jednak zagwarantować spełnienia powyższych warunków, wobec czego nie odpowiada za skutki korzystania z informacji handlowych zamieszczanych w Serwisie, w szczególności za to czy spełniają one oczekiwania Użytkowników.

7.3.  AUTOSTORE nie gwarantuje, że świadczenia Partnerów będą spełniać oczekiwania Użytkownika lub odpowiadać informacjom zamieszczonym w Serwisie.

7.4.  AUTOSTORE nie ponosi również odpowiedzialności za:

 1. niepoprawnie podane dane przez Użytkownika,
 2. brak dostępu do sieci Internet Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
 3. szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu niezgodnie z jego funkcjonalnościami, Regulaminem lub przepisami prawa,
 4. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za które AUTOSTORE nie ponosi odpowiedzialności,
 5. szkody spowodowane na skutek zaistnienia siły wyższej (epidemie, pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, strajki generalne itp.),
 6. skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu przez kogokolwiek zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

7.5.  Wyłącza się odpowiedzialność AUTOSTORE z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).

7.6.  AUTOSTORE jest odpowiedzialny wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej AUTOSTORE.

7.7.  AUTOSTORE nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam zamieszczanych w Serwisie oraz inne treści pochodzące od podmiotów innych niż AUTOSTORE, w szczególności od Partnerów.

7.8.  Powyższe ograniczenia odpowiedzialności AUTOSTORE stosuje się wobec Użytkowników będących konsumentami w zakresie najszerszym dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Reklamacje

8.1.  Użytkownik może składać reklamacje w terminie 14 dni od czasu wystąpienia zdarzenia.

8.2.  Reklamacje i skargi związane z funkcjonowaniem Serwisu będą rozpatrywane przez AUTOSTORE.

8.3.  Reklamacje należy składać drogą elektroniczną do działu pomocy technicznej pod adresem bok@autostore.pl

8.4.  W każdym zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać:

 1. imię i nazwisko,
 2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
 3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

8.5.  Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.

8.6.  Za dzień zgłoszenia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do AUTOSTORE zgłoszenia reklamacyjnego.

 

9. Ochrona Danych Osobowych

9.1.  AUTOSTORE jako administrator danych osobowych szanuje prawo do prywatności Użytkowników oraz dba o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji podczas korzystania z Serwisu (SSL).

9.2.  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania przez AUTOSTORE znajdują się w Polityce Prywatności.

 

10. Własność Intelektualna

10.1.  Zabronione jest korzystanie z Serwisu lub materiałów znajdujących się w Serwisie w sposób naruszający uprawnienia AUTOSTORE lub osób trzecich.

10.2.  Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody AUTOSTORE jakichkolwiek elementów Serwisu.

10.3.  Zabronione jest usuwanie, zakrywanie lub uniemożliwianie odczytania znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych w Serwisie.

10.4.  Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, obrót lub modyfikacja zawartości Serwisu.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1.  AUTOSTORE udostępnia treść Regulaminu w Serwisie.

11.2.  AUTOSTORE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania w Serwisie.

11.3.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

11.4.  Wszelkie stosunki prawne z AUTOSTORE podlegają sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby AUTOSTORE, z wyłączeniem przypadków gdy Użytkownikiem jest konsument.

Wróć do listy artykułów
DO POBRANIA: Regulamin AUTOSTORE DO POBRANIA: Regulamin AUTOSTORE