Regulamin - leasing, kredyt lub najem

Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU AUTOSTORE.PL

 

1. Definicje

Wykorzystane w niniejszym Regulaminie definicje nale┼╝y interpretowa─ç w nast─Öpuj─ůcy sposób:

 1. AUTOSTORE - Autostore sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, zarejestrowana w S─ůdzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, KRS: 0000964077, NIP: 527-299-68-49
 2. Regulamin – niniejszy dokument b─Öd─ůcy wzorcem umownym okre┼Ťlaj─ůcym warunki, zasady oraz sposób ┼Ťwiadczenia us┼éug przez AUTOSTORE;
 3. Serwis - https://www.autostore.pl;
 4. Partner lub Partnerzy – odr─Öbne podmioty partnerskie wspó┼épracuj─ůce z AUTOSTORE, których informacje handlowe s─ů przekazywane U┼╝ytkownikom w ramach Serwisu lub którzy otrzymuj─ů informacje przekazane AUTOSTORE przez U┼╝ytkowników, w szczególno┼Ťci podmioty sprzedaj─ůce lub wynajmuj─ůce samochody oraz instytucje finansowe oferuj─ůce finansowanie samochodów,
 5. Polityka Prywatno┼Ťci – dokument okre┼Ťlaj─ůcy sposób przetwarzania Danych Osobowych przez AUTOSTORE, do którego link znajduje si─Ö w stopce na ka┼╝dej stronie Serwisu;
 6. U┼╝ytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu;

 

2. Wymagania techniczne

2.1.  Do prawid┼éowego dzia┼éania Serwisu wymagane jest korzystanie z urz─ůdzenia posiadaj─ůcego dost─Öp do Internetu, z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript w przegl─ůdarce internetowej Google Chrome, Opera, Firefox, Safari w najnowszej stabilnej wersji.

2.2.  Wsparcie oraz pomoc techniczna ┼Ťwiadczone s─ů przez AUTOSTORE drog─ů elektroniczn─ů przez adres e-mail: bok@autostore.pl

 

3. Korzystanie z Serwisu

3.1.  Korzystanie z Serwisu jest mo┼╝liwe wy┼é─ůcznie po zaakceptowaniu postanowie┼ä Regulaminu oraz w zgodzie z przepisami powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

3.2.  AUTOSTORE ┼Ťwiadczy za po┼Ťrednictwem Serwisu us┼éugi udost─Öpniania funkcjonalno┼Ťci Serwisu U┼╝ytkownikom, zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.

3.3.  Umo┼╝liwianie korzystania z Serwisu jest us┼éug─ů ┼Ťwiadczon─ů drog─ů elektroniczn─ů przez AUTOSTORE na rzecz U┼╝ytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z pó┼║┼ä. zm.).

3.4.  Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowi─ů oferty handlowej w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

3.5.  Zawarcie jakichkolwiek umów pomi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a AUTOSTORE wymaga przes┼éania indywidualnej oferty oraz zawarcia odr─Öbnej umowy.

3.6.  AUTOSTORE zamieszcza w Serwisie informacje obejmuj─ůce w szczególno┼Ťci informacje handlowe Partnerów dotycz─ůce najmu, sprzeda┼╝y lub finansowania samochodów osobowych i dostawczych wraz z informacjami o us┼éugach powi─ůzanych.

3.7.  Us┼éugi AUTOSTORE na rzecz U┼╝ytkowników ograniczaj─ů si─Ö wy┼é─ůcznie do udost─Öpnienia za pomoc─ů Serwisu dedykowanych narz─Ödzi oraz informacji niemaj─ůcych charakteru oferty handlowej, u┼éatwiaj─ůcych U┼╝ytkownikom kontakt oraz nawi─ůzanie relacji biznesowej z Partnerami.

3.8.  Serwis umo┼╝liwia U┼╝ytkownikom korzystanie w szczególno┼Ťci z nast─Öpuj─ůcych us┼éug:

 1. przegl─ůdanie informacji handlowych Partnerów zamieszczonych w Serwisie,
 2. przekazywanie U┼╝ytkownikom danych kontaktowych Partnerów celem uzyskania oferty handlowej od Partnerów,
 3. kontakt z AUTOSTORE na wyra┼║ne zlecenie U┼╝ytkownika celem uzyskania oferty handlowej od Partnerów,
 4. przekazywanie U┼╝ytkownikom na ich wyra┼║ne zlecenie zbiorczych lub indywidualnych informacji handlowych Partnerów,
 5. przekazywanie na wyra┼║ne zlecenie U┼╝ytkownika jego danych osobowych Partnerom, celem uzyskania przez U┼╝ytkowników informacji handlowych Partnerów,

3.9.  W celu realizacji us┼éug AUTOSTORE mo┼╝e zawiera─ç odpowiednie umowy z podmiotami trzecimi.

3.10. ┼Üwiadczenie us┼éug odp┼éatnych za po┼Ťrednictwem Serwisu mo┼╝e odbywa─ç si─Ö na podstawie indywidualnej oferty przesy┼éanej U┼╝ytkownikowi oraz odr─Öbnie zawieranej umowy.

 

4. Prawa i obowi─ůzki U┼╝ytkowników

4.1. U┼╝ytkownik korzystaj─ůc z Serwisu zobowi─ůzany jest do:

 1. pos┼éugiwania si─Ö wy┼é─ůcznie takimi danymi, do których posiada pe┼éne prawa,
 2. niezwłocznego informowania AUTOSTORE w przypadku gdy jakiekolwiek dane zamieszczone w Serwisie stały się nieaktualne,
 3. zachowania w poufno┼Ťci informacji handlowych uzyskanych od Partnerów,
 4. poszanowania praw osób trzecich, w szczególno┼Ťci innych U┼╝ytkowników oraz Partnerów,
 5. sprawdzenia czy spełnia wymagania techniczne aby korzystać z Serwisu,
 6. korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniaj─ůcy jego funkcjonowanie,
 7. przestrzegania innych postanowie┼ä Regulaminu oraz przepisów prawa.

 

5. Prawa i obowi─ůzki AUTOSTORE

5.1.  AUTOSTORE dok┼éada stara┼ä, aby zapewni─ç prawid┼éowe dzia┼éanie funkcjonalno┼Ťci Serwisu.

5.2.  AUTOSTORE nie udziela ┼╝adnej gwarancji prawid┼éowego dzia┼éania Serwisu w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci.

5.3.  AUTOSTORE zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç czasowej niedost─Öpno┼Ťci ca┼éo┼Ťci b─ůd┼║ cz─Ö┼Ťci Serwisu, w tym z przyczyn technicznych, w szczególno┼Ťci zwi─ůzanych z konserwacj─ů lub napraw─ů b┼é─Ödów lub awarii. AUTOSTORE dok┼éada stara┼ä aby ka┼╝da niedost─Öpno┼Ť─ç by┼éa mo┼╝liwie najmniej uci─ů┼╝liwa dla U┼╝ytkowników.

5.4.  Powy┼╝sze nie wy┼é─ůcza uprawnienia AUTOSTORE do wy┼é─ůczenia lub usuni─Öcia niektórych funkcjonalno┼Ťci Serwisu w ka┼╝dym czasie, w tym do zaprzestania dzia┼éalno┼Ťci Serwisu bez podawania przyczyny.

5.5.  AUTOSTORE jest uprawniony do informowania U┼╝ytkowników drog─ů elektroniczn─ů o nowych funkcjonalno┼Ťciach Serwisu lub wa┼╝nych powiadomieniach zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug w ramach Serwisu.

 

6. Ograniczenia

6.1.  Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie przez U┼╝ytkowników tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, w szczególno┼Ťci materia┼éów obra┼╝aj─ůcych, zniewa┼╝aj─ůcych lub znies┼éawiaj─ůcych jakiekolwiek osoby czy te┼╝ naruszaj─ůcych ich prawa.

6.2.  Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie jakichkolwiek przekazów reklamowych.

6.3.  Zabronione jest generowanie nadmiernego lub nieproporcjonalnego obci─ů┼╝enia ┼é─ůcz i innej infrastruktury, za pomoc─ů której udost─Öpniany jest Serwis.

 

7. Odpowiedzialno┼Ť─ç

7.1.  AUTOSTORE dok┼éada stara┼ä aby informacje pochodz─ůce od Partnerów zamieszczane w Serwisie by┼éy rzetelne, prawdziwe, aktualne i kompletne.

7.2.  AUTOSTORE nie mo┼╝e jednak zagwarantowa─ç spe┼énienia powy┼╝szych warunków, wobec czego nie odpowiada za skutki korzystania z informacji handlowych zamieszczanych w Serwisie, w szczególno┼Ťci za to czy spe┼éniaj─ů one oczekiwania U┼╝ytkowników.

7.3.  AUTOSTORE nie gwarantuje, ┼╝e ┼Ťwiadczenia Partnerów b─Öd─ů spe┼énia─ç oczekiwania U┼╝ytkownika lub odpowiada─ç informacjom zamieszczonym w Serwisie.

7.4.  AUTOSTORE nie ponosi równie┼╝ odpowiedzialno┼Ťci za:

 1. niepoprawnie podane dane przez U┼╝ytkownika,
 2. brak dost─Öpu do sieci Internet U┼╝ytkownika albo ograniczenia w jego dost─Öpno┼Ťci,
 3. szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu niezgodnie z jego funkcjonalno┼Ťciami, Regulaminem lub przepisami prawa,
 4. szkody spowodowane dzia┼éaniem osób trzecich, za które AUTOSTORE nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci,
 5. szkody spowodowane na skutek zaistnienia siły wyższej (epidemie, pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, strajki generalne itp.),
 6. skutki niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania zaci─ůgni─Ötych za po┼Ťrednictwem Serwisu przez kogokolwiek zobowi─ůza┼ä oraz zdolno┼Ťci tych osób do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä.

7.5.  Wy┼é─ůcza si─Ö odpowiedzialno┼Ť─ç AUTOSTORE z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci (lucrum cessans).

7.6.  AUTOSTORE jest odpowiedzialny wy┼é─ůcznie za szkody wyrz─ůdzone z winy umy┼Ťlnej AUTOSTORE.

7.7.  AUTOSTORE nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ťci reklam zamieszczanych w Serwisie oraz inne tre┼Ťci pochodz─ůce od podmiotów innych ni┼╝ AUTOSTORE, w szczególno┼Ťci od Partnerów.

7.8.  Powy┼╝sze ograniczenia odpowiedzialno┼Ťci AUTOSTORE stosuje si─Ö wobec U┼╝ytkowników b─Öd─ůcych konsumentami w zakresie najszerszym dopuszczalnym przez powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

 

8. Reklamacje

8.1.  U┼╝ytkownik mo┼╝e sk┼éada─ç reklamacje w terminie 14 dni od czasu wyst─ůpienia zdarzenia.

8.2.  Reklamacje i skargi zwi─ůzane z funkcjonowaniem Serwisu b─Öd─ů rozpatrywane przez AUTOSTORE.

8.3.  Reklamacje nale┼╝y sk┼éada─ç drog─ů elektroniczn─ů do dzia┼éu pomocy technicznej pod adresem bok@autostore.pl

8.4.  W ka┼╝dym zg┼éoszeniu reklamacyjnym nale┼╝y wskaza─ç:

 1. imi─Ö i nazwisko,
 2. mo┼╝liwie dok┼éadny opis nieprawid┼éowo┼Ťci (uwzgl─Ödniaj─ůc czas i miejsce wyst─ůpienia),
 3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygni─Öcia reklamacji.

8.5.  Reklamacje rozpatrywane s─ů niezw┼éocznie, nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 14 dni roboczych licz─ůc od dnia zg┼éoszenia.

8.6.  Za dzie┼ä zg┼éoszenia reklamacji przyjmuje si─Ö dzie┼ä wp┼éywu do AUTOSTORE zg┼éoszenia reklamacyjnego.

 

9. Ochrona Danych Osobowych

9.1.  AUTOSTORE jako administrator danych osobowych szanuje prawo do prywatno┼Ťci U┼╝ytkowników oraz dba o bezpiecze┼ästwo danych osobowych. W tym celu u┼╝ywany jest m.in. bezpieczny protokó┼é szyfrowania komunikacji podczas korzystania z Serwisu (SSL).

9.2.  Szczegó┼éowe informacje na temat ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania przez AUTOSTORE znajduj─ů si─Ö w Polityce Prywatno┼Ťci.

 

10. W┼éasno┼Ť─ç Intelektualna

10.1.  Zabronione jest korzystanie z Serwisu lub materia┼éów znajduj─ůcych si─Ö w Serwisie w sposób naruszaj─ůcy uprawnienia AUTOSTORE lub osób trzecich.

10.2.  Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody AUTOSTORE jakichkolwiek elementów Serwisu.

10.3.  Zabronione jest usuwanie, zakrywanie lub uniemo┼╝liwianie odczytania znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznacze┼ä dotycz─ůcych praw w┼éasno┼Ťci intelektualnych w Serwisie.

10.4.  Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, obrót lub modyfikacja zawarto┼Ťci Serwisu.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1.  AUTOSTORE udost─Öpnia tre┼Ť─ç Regulaminu w Serwisie.

11.2.  AUTOSTORE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie i s─ů wi─ů┼╝─ůce dla U┼╝ytkowników z chwil─ů ich opublikowania w Serwisie.

11.3.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajduj─ů odpowiednie przepisy prawa polskiego.

11.4.  Wszelkie stosunki prawne z AUTOSTORE podlegaj─ů s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu miejscowo dla siedziby AUTOSTORE, z wy┼é─ůczeniem przypadków gdy U┼╝ytkownikiem jest konsument.

Wróć do listy artykułów
DO POBRANIA: Regulamin AUTOSTORE DO POBRANIA: Regulamin AUTOSTORE