Polityka - leasing, kredyt lub najem

Polityka Prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNO┼ÜCI SERWISU AUTOSTORE.PL

 

Niniejszy dokument zawiera szczegó┼éowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora Serwisu https://www.autostore.pl

 

§ 1. DEFINICJE

Zwrotom i wyra┼╝eniom sformu┼éowanym w niniejszej Polityce Prywatno┼Ťci nadaje si─Ö nast─Öpuj─ůce znaczenie:

 1. Administrator - oznacza administratora Danych Osobowych, a wi─Öc podmiot samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalaj─ůcy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 4 pkt 7. RODO).
 2. Przetwarzanie - oznacza operacj─Ö lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych (zgodnie z art. 4 pkt 2. RODO),
 3. Dane Osobowe – oznaczaj─ů wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotycz─ů”) w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO; mo┼╝liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, któr─ů mo┼╝na bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio zidentyfikowa─ç.
 4. RODO - rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych).
 5. Serwis - szeroko rozumiany serwis internetowy dost─Öpny pod adresem https://www.autostore.pl, w tym powi─ůzane z nim strony internetowe, profile spo┼éeczno┼Ťciowe, funkcjonalno┼Ťci i aplikacje.
 6. U┼╝ytkownik – osoba fizyczna korzystaj─ůca z Serwisu.
 7. Podmioty Partnerskie – odr─Öbne podmioty partnerskie wspó┼épracuj─ůce z Administratorem, których informacje handlowe s─ů przekazywane U┼╝ytkownikom w ramach Serwisu lub którzy otrzymuj─ů informacje przekazane Administratorowi przez U┼╝ytkowników, w szczególno┼Ťci podmioty sprzedaj─ůce lub wynajmuj─ůce samochody oraz instytucje finansowe oferuj─ůce finansowanie samochodów.

 

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Autostore sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, zarejestrowana w S─ůdzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, KRS: 0000964077, NIP: 527-299-68-49
 2. W sprawach zwi─ůzanych z ochron─ů danych osobowych ka┼╝dy mo┼╝e si─Ö kontaktowa─ç z Administratorem poczt─ů tradycyjn─ů na adres siedziby Administratora lub przez poczt─Ö elektroniczn─ů na adres: bok@autostore.pl

 

§ 3. BEZPIECZE┼âSTWO

 1. Administrator dok┼éada stara┼ä, aby chroni─ç Dane Osobowe przed nieuprawnionym dost─Öpem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa, w szczególno┼Ťci:
  1. wewn─Ötrzne ograniczenia w dost─Öpie do Danych Osobowych zgodnie z zasad─ů niezb─Ödnej dost─Öpno┼Ťci,
  2. cykliczne testowanie infrastruktury informatycznej pod k─ůtem bezpiecze┼ästwa,
  3. metody kryptograficzne,
  4. wewn─Ötrzne kontrole i audyty zebranych Danych Osobowych,
  5. procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa maj─ůce na celu ochron─Ö przed nieupowa┼╝nionym dost─Öpem do systemów.
 2. Administrator nie udost─Öpnia Danych Osobowych odbiorcom nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami prawa lub niniejsz─ů Polityk─ů Prywatno┼Ťci.

 

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Przetwarza Dane Osobowe w nast─Öpuj─ůcych celach i na nast─Öpuj─ůcych podstawach:
  1. cele zwi─ůzane z realizacj─ů ┼Ťwiadcze┼ä w ramach Serwisu, tj. podj─Öcie dzia┼éa┼ä w zwi─ůzku z ┼╝─ůdaniem U┼╝ytkownika, w szczególno┼Ťci w celu przygotowania odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu przygotowania dedykowanej oferty – podstaw─ů przetwarzania jest niezb─Ödno┼Ť─ç danych do realizacji ┼Ťwiadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zawarcie umowy pomi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Administratorem – podstaw─ů przetwarzania jest niezb─Ödno┼Ť─ç danych do wykonania umowy, której stron─ů jest U┼╝ytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),
  3. cele zwi─ůzane z ustaleniem, dochodzeniem lub obron─ů przed ewentualnymi roszczeniami mog─ůcymi wynikn─ů─ç z umów zawartych z Administratorem – podstaw─ů przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. cele zwi─ůzane z bie┼╝─ůcym kontaktem – przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. cele zwi─ůzane z zarz─ůdzaniem Serwisem i analizowaniem danych w nim gromadzonych - przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. cele zwi─ůzane z marketingiem bezpo┼Ťrednim – przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prowadzenie komunikacji w ramach marketingu bezpo┼Ťredniego mo┼╝e odbywa─ç si─Ö tak┼╝e w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů lub na podstawie zgody osoby, której dane dotycz─ů na przesy┼éanie informacji handlowych za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej lub art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  7. cele zwi─ůzane z prowadzeniem profili w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych i internetowych, takich jak min. Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter - przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. cele zwi─ůzane z prowadzeniem newsletter’a – przetwarzanie Danych Osobowych odbywa si─Ö na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Administrator przetwarza nast─Öpuj─ůce Dane Osobowe U┼╝ytkowników:
  1. dane osobowe przekazane w zwi─ůzku z zamówieniem jednej z us┼éug oferowanych przez Administratora, takie jak: imi─Ö, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,
  2. dane osobowe przekazane w zwi─ůzku z zawarciem i realizacj─ů umowy z Administratorem lub Podmiotami Partnerskimi, takie jak: imi─Ö, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane potrzebne do weryfikacji to┼╝samo┼Ťci (np. z dowodu osobistego).
  3. dane przekazywane w zwi─ůzku z rozwi─ůzywaniem problemów i korespondencj─ů, informacj─ů zwrotn─ů w Serwisie lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej, poczty, telefonu itp.
  4. dane osobowe przekazane za po┼Ťrednictwem mediów spo┼éeczno┼Ťciowych,
 3. Po odpowiednim poinformowaniu przez Administratora, Dane Osobowe mog─ů by─ç przetwarzane tak┼╝e w innych celach, przy czym mo┼╝e si─Ö to odbywa─ç na podstawie:
  1. dobrowolnie wyra┼╝onych zgód przez osoby, których dane dotycz─ů (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO),
  2. obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia przez Administratora obowi─ůzku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. niezb─Ödno┼Ťci do innych ni┼╝ wymienione powy┼╝ej celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 5 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe U┼╝ytkowników mog─ů by─ç przekazywane innym podmiotom je┼╝eli jest to konieczne do osi─ůgni─Öcia celów przetwarzania okre┼Ťlonych w niniejszej Polityce Prywatno┼Ťci, Regulaminie lub je┼Ťli jest to konieczne do wype┼énienia zobowi─ůza┼ä umownych lub prawnych Administratora. Dane U┼╝ytkowników mog─ů by─ç przekazywane w szczególno┼Ťci nast─Öpuj─ůcym odbiorcom (podmiotom):
  1. Podmiotom Partnerskim w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji zamówienia U┼╝ytkownika lub zawarcia i wykonania umowy, w szczególno┼Ťci dealerom samochodowym, bankom, kredytodawcom, ubezpieczycielom, innym instytucjom finansowym, a tak┼╝e innym podmiotom b─Öd─ůcym kontrahentem Administratora;
  2. ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi w zakresie obs┼éugi, serwisu i zarz─ůdzania Serwisem oraz sieci─ů IT i urz─ůdzeniami ko┼äcowymi;
  3. udost─Öpniaj─ůcym funkcje mediów spo┼éeczno┼Ťciowych jak i podmiotom zaanga┼╝owanym w proces emisji, dopasowania i wy┼Ťwietlania reklam w ramach Serwisu, us┼éug, portali internetowych i aplikacji Administratora.
 2. Administrator dok┼éada stara┼ä, aby ka┼╝dy z powy┼╝szych podmiotów spe┼énia┼é wysokie standardy ochrony i bezpiecze┼ästwa danych.
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem spe┼énienia ┼Ťwiadcze┼ä ze strony Administratora lub zawarcia umowy z Administratorem, mo┼╝e by─ç tak┼╝e wymagane przepisami prawa.
 4. Dane Osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji mi─Ödzynarodowych. Wobec tych Danych Osobowych nie b─Öd─ů podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udzia┼éu cz┼éowieka), nie b─Öd─ů te┼╝ one podlega┼éy profilowaniu.
 5. W innych przypadkach ni┼╝ opisane powy┼╝ej oraz w zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania Administrator b─Ödzie przekazywa─ç Dane Osobowe podmiotom, które dzia┼éaj─ů na jego zlecenie, tj. podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi ksi─Ögowe, prawne, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, audytorom, podmiotom przeprowadzaj─ůcym na zlecenie Administratora badanie satysfakcji klienta, podmiotom prowadz─ůcym na zlecenie Administratora obs┼éug─Ö klienta, podmiotom zajmuj─ůcym si─Ö us┼éugami w zakresie wysy┼éki wiadomo┼Ťci.
 6. Je┼╝eli b─Ödzie to wymagane przez przepisy prawa lub niezb─Ödne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator mo┼╝e przekazywa─ç Dane Osobowe organom publicznym, w tym s─ůdom, prokuraturze lub policji oraz profesjonalnym pe┼énomocnikom (podmioty te stan─ů si─Ö w takiej sytuacji odr─Öbnymi administratorami Danych Osobowych).
 7. Dane Osobowe mog─ů by─ç przekazywane podmiotom przetwarzaj─ůcym je na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzaj─ů Dane Osobowe na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.

 

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W zakresie, w jakim Dane Osobowe s─ů przez Administratora przetwarzane dla realizacji umowy, Administrator b─Ödzie je przetwarza─ç przez okres obowi─ůzywania tej┼╝e umowy.
 2. W zakresie, w jakim Dane Osobowe s─ů przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, b─Öd─ů one przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba ┼╝e osoba, której dane dotycz─ů wcze┼Ťniej zg┼éosi sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Je┼╝eli Administrator b─Ödzie móg┼é wykaza─ç istnienie wa┼╝nych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania tych danych, nadrz─Ödnych wobec praw osoby, lub koniecznych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä, obrony stanowiska Administratora w post─Öpowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a tak┼╝e przeciwdzia┼éania ewentualnym nadu┼╝yciom lub oszustwom, Administrator b─Ödzie je przetwarza─ç pomimo sprzeciwu (nie dotyczy to sprzeciwu osoby dotycz─ůcego przetwarzania w celach marketingu bezpo┼Ťredniego, który nie wymaga uzasadnienia).
 3. W zakresie w jakim Dane Osobowe s─ů przetwarzane w oparciu o zgod─Ö osoby, której dotycz─ů, b─Öd─ů one przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 4. W zakresie, w jakim Dane Osobowe s─ů przetwarzane dla celów wywi─ůzania si─Ö przez Administratora z obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowo┼Ťci, ustawy kodeks pracy, przepisów podatkowych lub RODO), b─Öd─ů one przetwarzane przez okres wynikaj─ůcy z takich przepisów.
 5. W zakresie w jakim Dane Osobowe s─ů przetwarzane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszcze┼ä, a tak┼╝e w celu obrony przed takimi roszczeniami, b─Öd─ů one przetwarzane przez okres przedawnienia roszcze┼ä osoby, której dane dotycz─ů lub roszcze┼ä Administratora.

 

§ 7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZ─ä

 1. W zwi─ůzku z przetwarzaniem Danych Osobowych osobie, której dane dotycz─ů, przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:
  1. prawo ┼╝─ůdania dost─Öpu do tre┼Ťci swoich Danych Osobowych;
  2. prawo ┼╝─ůdania sprostowania swoich Danych Osobowych, je┼╝eli uwa┼╝a, ┼╝e dane s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne;
  3. prawo ┼╝─ůdania usuni─Öcia swoich Danych Osobowych je┼╝eli:
   1. dane nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do celów, dla których zosta┼éy zebrane przez Administratora;
   2. osoba, której dane dotycz─ů wycofa┼éa swoj─ů zgod─Ö na przetwarzanie Danych Osobowych i Administrator nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarza─ç te Danych Osobowe;
   3. osoba, której dane dotycz─ů zg┼éosi sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych i po stronie Administratora nie wyst─Öpuj─ů nadrz─Ödne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu b─ůd┼║ osoba ta zg┼éosi sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego;
   4. Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. Dane Osobowe powinny by─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku wynikaj─ůcego z przepisu prawa.
  4. Prawo do usuni─Öcia danych nie dotyczy Danych Osobowych przetwarzanych w oparciu o obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszcze┼ä.
  5. prawo ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych je┼╝eli:
   1. osoba, której dane dotycz─ů zauwa┼╝y, ┼╝e Dane Osobowe s─ů nieprawid┼éowe – mo┼╝na ┼╝─ůda─ç ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych na okres pozwalaj─ůcy Administratorowi sprawdzi─ç prawid┼éowo┼Ť─ç tych danych;
   2. Dane Osobowe s─ů przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba której one dotycz─ů nie chce, aby zosta┼éy usuni─Öte przez Administratora;
   3. Dane Osobowe nie s─ů ju┼╝ Administratorowi potrzebne, ale mog─ů by─ç potrzebne osobie, której dane dotycz─ů do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä;
   4. osoba, której dane dotycz─ů wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniej─ůce po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy s─ů nadrz─Ödne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych, je┼╝eli przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez osob─Ö, której dane dotycz─ů szczególn─ů sytuacj─ů.
 2. Osoba, której dane dotycz─ů ma równie┼╝ prawo do wycofania wyra┼╝onych zgód, na podstawie których Administrator przetwarza Dane Osobowe oraz zgód na wykorzystanie adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia dzia┼éa┼ä marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem dzia┼éa┼ä jakie wykonano przed wycofaniem zgody.
 3. Celem skorzystania z wy┼╝ej wymienionych praw nale┼╝y si─Ö skontaktowa─ç z Administratorem na adres e-mail wskazany w niniejszej Polityce Prywatno┼Ťci.
 4. Osoba, której dane dotycz─ů ma równie┼╝ prawo do wniesienia skargi gdy uzna, ┼╝e przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO. Skarg─Ö nale┼╝y wnie┼Ť─ç do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 8. COOKIES

 1. Cookies (pliki cookies lub inaczej http cookie) to ma┼éefragmenty tekstu, które Serwis wysy┼éa do przegl─ůdarki i które przegl─ůdarka wysy┼éa z powrotem przy nast─Öpnych wej┼Ťciach do Serwisu.
 2. Cookies s─ů przechowywane w pami─Öci urz─ůdze┼ä i odczytywane przez serwer przy ka┼╝dorazowym po┼é─ůczeniu z Serwisem.
 3. Cookies nie zawieraj─ů informacji umo┼╝liwiaj─ůcych osobom trzecim poznanie Danych Osobowych U┼╝ytkownika ani skontaktowania si─Ö z nimi np. przy pomocy poczty elektronicznej czy telefonu.
 4. Poprzez korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawie┼ä oprogramowania (przegl─ůdarki) U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na zapisywanie Cookies w swoim urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych.
 5. Dodatkowe informacje o plikach Cookies mo┼╝na znale┼║─ç na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/
 6. Podstaw─ů prawn─ů dla zbierania danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, dopuszczaj─ůcy przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych. Nale┼╝─ů do nich w szczególno┼Ťci:
  1. zapewnienie prawid┼éowego i bezpiecznego dla U┼╝ytkownika i jego urz─ůdzenia funkcjonowania Serwisu,
  2. dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawie┼ä U┼╝ytkownika oraz zapami─Ötanie wprowadzanych przez U┼╝ytkownika danych zwi─ůzanych z korzystaniem z Serwisu, np. wyboru dotycz─ůcego zapisywania Cookies w urz─ůdzeniu u┼╝ytkownika czy te┼╝ zapami─Ötywanie has┼éa,
  3. prowadzenie analiz statystycznych dotycz─ůcych U┼╝ytkowników odwiedzaj─ůcych Serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które b─Öd─ů s┼éu┼╝y─ç poprawie skuteczno┼Ťci prowadzonych przez Administratora dzia┼éa┼ä marketingowych i budowie strategii biznesowej,
  4. reklamy i promocji, dystrybucji materia┼éów informacyjnych i reklamowych za po┼Ťrednictwem Serwisu.
 7. Korzystaj─ůc z Serwisu U┼╝ytkownik pozostaje anonimowy tak d┼éugo, a┼╝ sam nie zdecyduje inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) s─ů przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, zwi─ůzanych z administracj─ů serwerów. Poza tym adresy IP s─ů wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak cho─çby region, z którego ┼é─ůcz─ů si─Ö U┼╝ytkownicy.
 8. Serwis wykorzystuje nast─Öpuj─ůce pliki Cookies oraz nast─Öpuj─ůce narz─Ödzia:
  1. Google Analitycs
  2. AddThis
  3. Hotjar
 9. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zrezygnowa─ç ze zbierania Cookies poprzez odpowiedni─ů zmian─Ö ustawie┼ä w przegl─ůdarce Internetowej, z której korzysta ┼é─ůcz─ůc si─Ö z Serwisem. W takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny mo┼╝e okaza─ç si─Ö utrudnione lub niemo┼╝liwe. Dodatkowe informacje mo┼╝na znale┼║─ç pod nast─Öpuj─ůcymi linkami:
  1. Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647
  2. Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn
  3. Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  4. Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

§ 9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Osoba, której dane dotycz─ů mo┼╝e si─Ö skontaktowa─ç z Administratorem w ka┼╝dej sprawie dotycz─ůcej Danych Osobowych w nast─Öpuj─ůcy sposób:

 1. wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres e-mail: bok@autostore.pl
 2. korespondencj─ů tradycyjn─ů na adres: Autostore Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

 

 

 

Wróć do listy artykułów